Gemeenteraad stelt Bestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast.

Deventerstraatweg

4 oktober 2021

Gemeenteraad stelt na inspraak op 4 oktober het Bestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast.

Het parapluplan voor bouw- en cultuurhistorie is op 4 oktober jongstleden door de gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat de cultuurhistorische of bouwhistorische waarde van gebouwen in Zwolle is vastgelegd.

Image

Deventerstraatweg met sloot 1905

Bewonersbelang Deventerstraatweg ,Vrienden van Assendorp en eigenaren hebben een zienswijze ingediend en Bram van Duinen heeft op 4 oktober ingesproken bij de raadsvergadering.

Daar hebben wij aangegeven, dat de gemeente onze voorgestelde aanpassingen niet heeft verwerkt in het Parapluplan. Er is inhoudelijk niet ingegaan op onze argumenten en er wordt verwezen naar een rapport van het Monumenten Advies Bureau van 12 jaar geleden.  

Image
Cultuurhistorische input

Onderzoek Monumenten Advies Bureau 2009

Wij zetten vragen bij het uitgansgpunt van de gemeente dat analyse uit 2009 door het Monumenten Advies Bureau ( MAB ) nog steeds actueel is.. In meerdere documenten van o.a. het HCO, foto’s tussen 1920 en 2020 en foto montages hebben wij in de periode april 2020 tot heden gedetailleerd onderbouwd dat de woningen Deventerstraatweg 5-13 en Groenestraat 69,71 en 73 wel degelijk toegevoegd zouden moeten worden aan de lijst met cultuurhistorische waardevolle bebouwing.

Het MAB had destijds niet de beschikking over onze informatie uit het Zwolse bouwarchief dat is ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel. Tegen deze achtergrond had het voor de hand gelegen, dat de gemeente  onze nieuwe informatie en inzichten opnieuw had voorgelegd aan het MAB. Dat had vanuit onze optiek zeker geleid tot een aanpassing van het gemeentelijke standpunt, waarbij deze woningen alsnog op de lijst zouden zijn opgenomen. Wij zien ons daarin ondersteund door het standpunt van de Vrienden van de Stadskern, waarbij zij constateert dat het plan onvoldoende bescherming biedt voor sommige historische straatwanden en pleinwanden.  

Raadsleden Patty Olthof van de PvdA en Gerdien Rots van de Christen Unie hebben nog actief geprobeerd om ons standpunt erkend te krijgen, maar uiteindelijk is het Bestemmingsplan Parapluplan Bouw-en Cultuurhistorie met algemene stemmen aangenomen. Wel hebben meerdere partijen aangegeven dat het plan niet in beton is gegoten. Als er nieuwe ontwikkelingen of inzichten zijn, dan kan het plan op onderdelen aangepast worden.

Image
Deventerstraatweg

Deventerstaatweg

De vraag is nu of we als organisaties in bezwaar moeten gaan bij de Raad van State en een voorlopige voorziening moeten gaan aanvragen of dat we vertrouwen dat deze panden op korte termijn worden opgenomen op de lijst van cultluurhistorische panden.

Dat laatste is van belang omdat daarmee op termijn onwenselijke bouwplannen van vastgoedondernemers kunnen worden geblokkeerd.

Datum