Bewonersnieuws

Rechtbank Overijssel geeft gemeente Zwolle gelijk. Geen verhoging van de panden.

10 december 2021

Rechtbank Overijssel geeft gemeente Zwolle gelijk. Geen verhoging van de panden.

Op 10 december 2021 heeft de Rechtspraak Overijssel een uitspraak gedaan in de beroepszaak die Martin Bijkerk mede namens Sylvio Ekkel, Ed Bilder en Peter Ekkel heeft ingediend tegen de weigering van gemeente Zwolle om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 4 appartementen/kamers bovenop hun woningen aan de Deventerstraatweg.

Welles nietes discussie bij rechtzaak kamerverhuurders Rechtbank Overijssel

11 november 2021

Rechtzaak Vastgoedeigenaren-Bewonersorganisaties- Gemeente Zwolle.

Op 1o november heeft de beroepzaak van de vastgoedeigenaren S.Ekkel, burgemeester E.Bilder, M.Bijkerk en P.Ekkel plaatsgevonden bij de Rechtbank Overijssel.Van de bewoners-eigenaren waren aanwezig R. Veldman en Bram van Duinen en verder waren aanwezig A.van Snick van de Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang Deventerstraatweg.

Bewonersbelang dient aanvullende argumenten in bij Rechtbank Overijssel

26 oktober 2021

Bewonersbelang Deventerstraatweg heeft aanvullende argumenten ingediend voor behandeling beroepschrift bij Rechtbank Overijssel.

Het is een aanvulling op onze zienswijzen en bezwaarschriften inzake de weigering van de
omgevingsvergunning aanvraag van M.J.Bijkerk welke hij mede namens aanvragers burgemeester E.J.Bilder danwel E.J.Bilder Holding B.V ?, S.Ekkel danwel Maxx vastgoed? en P.Ekkel heeft ingediend.

Gemeenteraad stelt Bestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast.

4 oktober 2021

Gemeenteraad stelt na inspraak op 4 oktober het Bestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast.

Het parapluplan voor bouw- en cultuurhistorie is op 4 oktober jongstleden door de gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat de cultuurhistorische of bouwhistorische waarde van gebouwen in Zwolle is vastgelegd.

Bristol heeft zonder overleg met de buurt een vergunning aangevraagd voor een groot bedrijfspand

17 september 2021

Bristol heeft een vergunning aangevraagd voor een groot bedrijfspand

Op 6 september 2021 is de aanvraag omgevingsvergunning voor het pand Deventerstraatweg 22 gepubliceerd. Het nieuwe bedrijfspand telt twee verdiepingen met een parkeerdek op de eerste verdieping  en is qua volume twee keer zo groot. Het pand schuift helemaal op tot aan het hekwerk aan de Deventerstraatweg, waardoor het uitzicht van de bewoners  nog meer wordt beperkt. 

Gemeente verleent vergunning voor 2 appartementen op Deventerstraatweg 7 en 11

25 juni 2021

Opnieuw geeft de gemeente een omgevingsvergunning voor de twee appartementen op Deventerstraatweg 7 en 11.

Ondanks dat de gemeente de eerste omgevingsvergunning van de 4 appartementen alsnog heeft ingetrokken en er nog een behandeling gaat plaatsvinden bij de Rechtbank Overijssel in de herfst heeft zij opnieuw de vergunning verleent. Wij hadden nog gevraagd om de behandeling uit te stellen tot na de beroepszaak bij de Rechtbank, maar dat bleek  juridisch niet mogelijk te zijn.

Zienswijze Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp tegen Ontwerpbestemmingsplan Bouw- en cultuurhistorie

5 mei 2021

Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp hebben zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie.

Bij de inventarisatie van de relevante bouwhistorische objecten en ensembles t.b.v. Parapluplan zijn verschillende woningen aan de Deventerstraatweg, Groenestraat en Groeneweg opgenomen in de lijst, zoals die staat vermeld in het Parapluplan. Ook zijn er in deze nieuwe lijst woningen-ensembles toegevoegd zoals o.a. Enkstraat 46-50A en Assendorperplein.

Opnieuw dienen eigenaren en bewonersorganisaties zienswijzen in tegen nieuwbouwplannen

16 april 2021

Huiseigenaren, Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang protesteren opnieuw tegen de nieuwe bouwplannen van de kamerverhuurders.

Iedereen is van mening, dat ook de bouw van twee woningen op het dak van Deventerstraatweg 7 en 11 door de vastgoedondernemers S.Ekkel en M.Bijkerk ongewenst is. De argumenten zijn identiek aan de bouwplannen van de 4 appartementen. In de bijlages kunt u een en ander lezen.

 

B&W van Zwolle weigeren omgevingsvergunning appartementen Deventerstraatweg

21 januari 2021

B & W van Zwolle weigert Omgevingsvergunning voor uitbreiden en nieuwbouw 4 appartementen.

Op 21 januari 2021 heeft B & W in het gemeenteblad de weigering gepubliceerd van de omgevingsvergunning  van het uitbreiden en renoveren appartementen enhet  bouwen 4 nieuwe appartementen bij de woningen Deventerstraatweg 7 t/m 13A (zaaknummer Z2020-00001830).

B & W Zwolle adviseert om omgevingsvergunning appartementen in te trekken.

9 november 2020

Voorlopig standpunt B & W van Zwolle over afwijzing nieuwbouw Deventerstraatweg

Verschillende bewoners en organisaties in Assendorp hebben in juli bezwaarschriften ingediend tegen de eerder verleende omgevingsvergunning aan "huisjesmelkers" voor de bouw van appartementen boven op de woningen aan de Deventerstraatweg. 

Op 9 november 2020 heeft de gemeente een voorlopig standpunt gepubliceerd. In de notitie gericht aan de Adviescommissie bezwaarschriften wordt het volgende geconcludeerd: 

Bewoners Deventerstraatweg en Groenestraat maken bezwaar tegen vergunning dakappartementen

Bewoners Deventerstraatweg en Groenestraat maken bezwaar tegen vergunning dakappartementen.

Gemeente Zwolle heeft op 1 juli een omgevingsvergunning verleend aan dhr.Bijkerk. Hij gaat samen met zijn partners Ekkel en de burgemeester van Zwartewaterland Ed Bilder 4 appartementen te bouwen op de daken van 4 woningen aan de Deventerstraatweg.

Actie tegen plannen van vastgoed ondernemers voor bouw appartementen.

2 maart 2020

Vastgoed ondernemers willen appartementen bouwen op platte daken Deventerstraatweg

Op 5 februari 2020 is een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aangevraagd voor bouwen van appartementen in Deventerstraatweg 11 en 4 appartementen boven op het dak van 7,9,11 en 13.

Als Bewonersbelang Deventerstraatweg hebben wij bij de gemeente een zienswijze ingediend tegen deze plannen van een nog onbekende vastgoedondernemer om boven op het dak van een viertal woningen aan de Deventerstraatweg kamers of appartementen te bouwen.

Bewoners schrikken van hoogbouw Deventerstraatweg- De Stentor

22 november 2017

Volgens Wethouder Ed Anker zijn de hoogbouwplannen slechts vingeroefeningen

In de Stentor van woensdag 22 november staat een interview door verslaggeefster Ingrid Stijkel met Teo Dunning van de Vrienden van Assendorp, Rudi Veldman en Bram van Duinen  van Bewonersbelang Deventerstraatweg over de hoogbouwplannen bij de Deventerstraatweg. 

Intervieuw

 

Harry’s Kringloophal is terug van weggeweest

21 december 2016.
Harry's Kringloophal is terug van weggeweest.De gemeente heeft vlak voor de kringloopwinkel een waarschuwingsbord geplaatst waarmee de automobilist erop wordt gewezen, dat hij een niet gemarkeerde voetgangers oversteekplaats nadert. Op de rijweg tegenover de ingang van de kringloop voor fietsers en voetgangers zijn ter accentuering witte strepen aangebracht. Wij zullen het komende jaar 2017 de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig de gemeente verzoeken aanvullende maatregelen te treffen.

Gemeente Zwolle gaat omgevingsvergunning Harry's Kringloopwinkel verlenen.

Gemeente Zwolle heeft het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor Harry's Kringloopwinkel verlenen

Gemeente Zwolle heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van een kringloophal en het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Deventerstraatweg 8 te Zwolle. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar. Na deze termijn moet de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand worden hersteld. 

Gemeenteraad neemt op 13 mei een motie aan van PvdA en VVD over behoud van inspraakmogelijkheden


Gemeenteraad neemt op 13 mei motie aan van PvdA en VVD over behoud van inspraakmogelijkheden.

Op maandag 13 mei is voorafgaande aan de raadspleinvergadering over de bestemmingsplannen Spoorzone en Assendorp nog overleg geweest met de Raadsgriffie en politieke partijen of inspraak nog mogelijk/zinvol was. Omdat ers middags een motie was ingediend door  Frankwin Mussche van de PVDA en  Thom van Campen van VVD, was dat niet meer nodig.

Raadsplein 13 mei 2013. Besluiten over bestemmingsplan Assendorp en Spoorzone

Op maandag 13 mei worden in de Raadspleinvergadering de bestemmingsplannen Assendorp en Spoorzone vastgesteld. Het is een erg volle agenda, waar weinig ruimte zal zijn voor uitvoerige discussie.Wij zullen danook als Bewonersbelang Deventer-straatweg in de komende 10 dagen de politieke partijen informeren over ons standpunt.

Analyse de Stentor Raadsplein vergadering 25 maart.Wethouder voedt de achterdocht


Na het artikel in de Stentor op dinsdag 25 maart volgt er op woensdag nog een analyse artikel van journaliste Janine Stougie, waarin zij aangeeft, dat wethouder Gerrit Piek tijdens de vergadering er niet is geslaagd om de achterdocht bij de aanwezige bewoners van de Deventerstraatweg weg te nemen. Hieronder volgt het volledige commentaar gecombineerd met beelden van plannen uit 2007 en 2008:

Citaat:

Verslag van Raadsplein vergadering over bestemmingsplan Assendorp 25 maart 2013

Om kwart over negen op maandag 25 maart kwam het bestemmingsplan Assendorp in de meningsvormende  vergadering van het Raadsplein aan de orde. In de nieuwe manier van vergaderen is het de bedoeling, dat de gemeenteraadsleden zich op de hoogte stellen van de problematiek. Zij kunnen kennis van de argumenten van insprekers en kunnen de wethouder vragen stellen over het standpunt van het College van burgemeester en wethouders. Vroeger heette dit een commissievergadering.

Inspraakreactie op Raadsplein 25 maart over Bestemmingsplan Assendorp

Voor de vergadering van het Raadsplein op maandag 25 maart 2013 is een inspraakreactie opgesteld door John Habers en Bram van Duinen. In de tekst, tekeningen en foto's is geprobeerd om een duidelijk beeld te schetsen hoe de plannen van de gemeente bij de bewoners van de Deventerstraatweg overkomen. John Habers heeft de tekst als inspreker uitgesproken, waarbij Bram ondersteunende beelden op het scherm van de raadszaal heeft laten zien.

Raadsplein 25 maart. Onderwerp Bestemmingplan Assendorp

De grens tussen Assendorp en Spoorzone in beeld en op tekening.

Op onderstaand beeldmontage zijn op de foto's en tekeningen te zien van de Deventerstraatweg. Linksboven een zestal foto's van onze woonstraat. Rechtsboven een tekening uit het bestemmingsplan Assendorp, waarop wij in blauw hebben aangegeven ,waar de grens van Assendorp zou moeten liggen. Linksonder is op de tekening van het Startdocument Spoorzoen 2011 duidelijk te zien, dat onze woonstraat gewoon bij Assendorp hoorde.

Bewonersbelang Deventerstraatweg heeft zienswijze ingediend tegen conserverend bestemmingsplan Spoorzone

Op vrijdag22 maart is een zienswijze ingediend tegen het conserverende bestemmingsplan Spoorzone. De term "conserverend" is in voor de bewoners van de Deventerstraatweg een misleidende term. De definitie van conserveren in het woordenboek Van Dale luidt:in stand houden; behouden, verduurzamen.

De Assendorper. Gemeente met de kaasschaaf over Assendorp

In de Assendorper nummer 3 van maart 2013 staat een artikel van journalist Vincent Wever over de verontwaardiging van Bewonersbelang Deventerstraatweg, dat de gemeente zowel in het bestemmingsplan Assendorp als Spoorzone de grens tussen beide gebieden op de gevels van de woningen heeft gesitueerd. De gemeente geeft aan dat zij dit heeft gedaan, omdat zij het gebied in een keer goed kan aanpakken.Daarmee wekt de gemeente de suggestie, dat zij van plan is om de bestaande woonstraat met parkeren, groen en fietspad ste veranderen t..b.v palnnen in het Spoorzoengebied.

Raadsplein Vaststellen bestemmingsplan Assendorp maandag 25 maart 2013 om 21.00 uur

Maandag 24 maart  komt om 21.00 uur in het Raadsplein het bestemmingsplan Assendorp aan de orde. De gemeenteraad zal dan discussieren over het bestemmingsplan. Wij hebben als Bewonersbelang Deventerstraatweg een zienswijze ingediend tegen het ontwerp van het bestemmingsplan, waarin wij vooral bezwaar hebben gemaakt tegen het feit, dat de grens van Assendorp op de voorgevels van onze woningen is verschoven door B &W.

Agenda met de raadsstukken van het Raadsplein over de Spoorzone van 7 januari 2013

In aanvulling op het bericht van 10 januari over het Raadsplein  van 7 januari bij deze de link naar de vergaderstukken: http://zwolle.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=21201

Met name het document Bijlage 3. rapportage locatiekeuze spoorse voorzieningen geeft inzicht in de mogelijke locaties voor de verschillende spoorse voorzieningen.

Raad nog niet uitgesproken over Spoorzone

Maandag 7 januari is in de gemeenteraadsvergadering de Spoorzone aan de orde geweest. Door projectleider Rob Tutert werd een uitgebreide presentatie gehouden. Zijn presentatie was opgedeeld in zes blokken. Achtereenvolgens kwamen aan bod: De Opgave, het Gebied, de OV-knoop, de Reizigerstunnel, de Spoorse voorzieningen en het Proces. Na elk onderdeel was er gelegenheid voor het stellen van vragen. De meer technisch inhoudelijke vragen werden beantwoord door dhr.Tutert. Projectwethouder Piek beantwoordde namens het college de politiek bestuurlijke vragen.

Zienswijze tegen voorontwerp Bestemmingsplan Assendorp. 10 oktober 2011

Zienswijze tegen Voorontwerp Bestemmingsplan Assendorp.

Op 10 oktober 2011 hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente Zwolle tegen het Voorontwerp bestemmingsplan Assendorp. Wij zijn als Bewonersbelang Deventerstraatweg tegen het opschuiven van de zuidelijke plangrens van het toekomstige Bestemmingsplan Assendorp  in noordwaartse richting tot op de gevelgrens van de woningen langs de Deventerstraatweg .

Zienswijze tegen kapvergunning oude lindebomen

Wij hebbenals Bewonersbelang Deventerstraatweg in september 2012 bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een kapvergunning van de lindebomen bij het oude veilinggebouw aan de Deventerstraatweg.De betreffende bomen zijn de enige bomen ouder dan 50 jaar aan de Deventerstraatweg, die overgebleven zijn van de oorspronkelijke laanbeplanting . Het zijn beeldbepalende bomen, die in de toekomst onderdeel uit kunnen maken van de heringerichte Spoorzone.

John Habers.

N.B.  Reacties naar secretariaatsadres en

wijkplatform 10 november 2009

In het vorige wijkplatform is meegedeeld:

- de voorkeurslocatie voor het busstaion is de zuidzijde geworden.

- in de nieuwsbrief kunt u de laatste stand van zaken lezen met betrekking tot de Spoorzone

helaas heb ik nog niet een kopie kunnen plakken aan de website.

Deze volgt binnenkort.

Mogelijk kunt u dit nieuws ook lezen op de website van de gemeente, of een exemplaar ophalen bij het gemeentekantoor ( binnenstad en mogelijk ook Hanzeland)

Argumenten

Enkele argumenten   Argumenten waarom het gepresenteerde ontwerp niet passend is in het huidige, karakteristieke (cultuurhistorische) beeld van de Deventerstraatweg en geheel Assendorp worden hieronder gesommeerd.  

Plannen

Op 12 december 2007 zijn een aantal bewoners van de Deventerstraatweg aanwezig geweest op de voorlichtingsavond over de visie Spoorzone, waaronder ook deze straat valt. Naar aanleiding van deze avond en de getoonde plannen zijn wij als bewoners ongerust geraakt over de toekomst van onze straat en dan met name het woongenot wat ernstig zal verminderen. Wij verwachten dat deze plannen niet alleen gevolgen zullen hebben voor de bewoners van de Deventerstraatweg maar ook voor de aangrenzende straten.